Zuyderland in de regio

Zuyderland MC behandelt alle Limburgse obesitas patiënten

Eén en één is drie!


Zuyderland MC werkt samen met Maastricht UMC+ op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. In 2017 is de samenwerking formeel bekrachtigd in een raamovereenkomst. Beide organisaties hebben een sterke positie van waaruit ze elkaar kunnen aanvullen. Zuyderland MC en MUMC+ verkennen een meer intensieve samenweking op onder meer de gebieden traumatologie, neurochirurgie, oncologie en cardiovasculaire aandoeningen. Er worden afspraken gemaakt over het gezamenlijk vormgeven van de patiëntenzorg en over wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk worden hoogleraren op locatie benoemd en (virtuele) kenniscentra verder doorontwikkeld. Daarnaast is afgesproken waar behandelingen van specifieke ziektebeelden het beste kunnen plaatsvinden. Zo gaat Zuyderland vrijwel alle obesitaspatiënten van Limburg behandelen. Ook oncologische ingrepen van maag, darm en slokdarm evenals laparoscopische longoperaties en robot-geassisteerde urologische en gynaecologische operaties zijn geconcentreerd in Zuyderland.

Transitie van Zorg


Zuyderland MC heeft veel aandacht voor de transitie van zorg van de tweede naar de eerste of anderhalve lijn. Samen met huisartsen en huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars,patiëntvertegenwoordigers en andere belanghebbenden worden nieuwe initiatieven voorbereid en uitgevoerd. Zuyderland MC werkt samen met eerstelijns partners in de proeftuinen MijnZorg (Parkstad) en AndersBeter (Westelijke Mijnstreek).

Betere patiëntervaringen en meer vertrouwen in elkaar

MijnZorg is de officiële proeftuin van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de regio Parkstad. Zuyderland werkt in deze proeftuin onder meer samen met HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg). Bem Bruls, medisch manager HOZL en huisarts in Hoensbroek is enthousiast over de samenwerking. “Eén van de pilots binnen deze proeftuin is PlusPunt Medisch Centrum. Hier bieden de huisartsen samen met de medisch specialisten van Zuyderland eerstelijnszorg aan onder één dak. Wij leveren de zorg via het Stepped Care-principe. Afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt kan de huisarts kiezen voor een e-consult met de specialist of aanvullende diagnostiek bij PlusPunt.


Als blijkt dat de klacht toch niet geschikt is voor de eerste lijn, volgt doorverwijzing naar het ziekenhuis door de specialist. De insteek van dit project is: minder doorverwijzingen, doelmatiger zorg en lagere kosten, maar ook: betere patiëntervaringen en betere zorg. Of deze aanpak leidt tot lagere kosten is nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat de patiënt de kwaliteit en service bij PlusPunt als beter en prettiger ervaart. De winst van deze aanpak bevindt zich echter ook op een heel ander terrein. De communicatie tussen Zuyderland en huisartsen is sterk verbeterd. Het vertrouwen in elkaar neemt toe, er is meer overleg en acties (bijvoorbeeld doelmatiger medicatiebeleid) pakken we steeds meer gezamenlijk op. Samen willen we de zorg verbeteren en dat voelt erg goed."

Gewenste zorg in de laatste levensfase

In de proeftuin Anders Beter (Westelijke Mijnstreek) werkt Zuyderland MC samen met MCC Omnes (samenwerkingsverband huisartsen en specialisten), zorgverzekeraar CZ, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg, zorggroep Meditta en de Samenwerkende Apothekers aan zorginnovaties. Doel is gezondheidswinst voor patiënten te realiseren en kosten te besparen. Eén van de projecten is ‘gewenste zorg in de laatste levensfase’.


Binnen dit project is een palliatief zorgpad ontwikkeld, ingevoerd en onderzocht. Het zorgpad richt zich op het ‘beter sterven’ door proactieve hoogwaardige persoonsgerichte palliatieve zorg te leveren. Huisarts Paul Bergmans, huisarts en directeur MCC Omnes: "Er zijn regelmatig crisissituaties waarin patiënten onnodig worden over- of onderbehandeld en overgeplaatst naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, terwijl ze liever thuis willen sterven. Uit de evaluatie van dit project komt naar voren dat met patiënten eerder en vaker wordt gesproken over de laatste fase van hun leven, dat er beter wordt geanticipeerd op de naderende dood zodat meer proactief gehandeld kan worden. Ook de ervaringen van zorgprofessionals zijn positief, zij waarderen vooral de betere samenwerking in de keten."

Pact van Terworm: organiseren van zorg vanuit en met de patiënt

De proeftuinen MijnZorg in Parkstad en Anders Beter in de Westelijk Mijnstreek zijn in 2012 van start gegaan met de partners Zuyderland MC, Huisartsen Oostelijke (HOZL) en Westelijke Mijnstreek (HacoWest), Meditta, MCC Omnes, CZ en het Huis voor de Zorg. Doel: verbeteren van de gezondheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Inmiddels is het aantal partners uitgebreid met de thuiszorg, apothekers, enkele grote gemeenten en GGz. In maart 2018 is het Pact van Terworm gesloten. Hierin hebben alle partners afgesproken om de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in de regio en de gezondheid van de inwoners samen naar een ‘next level’ te brengen. Dat betekent nogal wat voor de deelnemers in het pact. Zoals het loslaten van bestaande organisatiestructuren en het organiseren van de zorg vanuit en met de patiënt. De eerste stappen worden gezet met twee grote patiëntengroepen: kwetsbare ouderen en chronische patiënten.