Zuyderland toekomstbestendig

Zuyderland en de toekomst

In de voorbereiding van de STZ-visitatie is goed zichtbaar geworden dat Zuyderland in veel projecten, innovaties en initiatieven met veel enthousiasme en elan werkt aan de best mogelijk zorg, dat we vooruitstrevend bezig zijn, met en dankzij onze gemotiveerde zorgprofessionals. Samen zijn we ongelooflijk trots op wat Zuyderland tot nu toe al bereikt heeft en kijken we uit naar wat Zuyderland nog bereiken kan!


De komende jaren gaan wij gestaag verder op de ingeslagen weg. Wel zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Aan de ene kant willen wij de zorg ‘zo thuis mogelijk’ inrichten. Aan de andere kant streven we ernaar het juiste zorgaanbod te bieden aan zowel laag- als hoog-complexe patiënten, kwetsbare ouderen en chronisch patiënten. Veel aandacht zal blijven uitgaan naar het nog patiëntgerichter inrichten van onze zorgprocessen, het vormgeven van spoedzorg 2.0 en het intensiveren en verbeteren van de samenwerking met huisartsen.


Wij zijn ons ervan bewust dat de patiënt over 20 jaar niet de patiënt van nu is. De patiënt van de toekomst heeft een andere zorgvraag en andere behoeften en voorkeuren voor de manier waarop zorg verleend wordt. Op deze patiënt sorteren we nu al voor. Als Zuyderland staan we nu en in de toekomst voor zorg volgens de laatste kennisinzichten en -standaarden en patiëntgericht. Dat betekent dat we onze organisatie moeten voorbereiden op veranderingen.


Rianne Wennekes, neuroloog-kinderneuroloog en leadership development officer

“In de Nederlandse gezondheidszorg streven we naar het bereiken van Triple Aim (lagere gezondheidskosten, betere gezondheid, betere patiëntervaring van zorg). Om Triple Aim te realiseren, rekening houdend met ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg, is een ander soort leiderschap nodig. Zuyderland gaat hiermee actief aan de slag.”


“Veranderen is moeilijk, het is een enorme uitdaging die voortdurend aandacht vraagt. Wat absoluut nodig is, is een gedeelde visie op patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, reputatie etc. Deze visie geeft de kaders aan waarbinnen onze professionals hun werk doen en zich ontwikkelen. Een tweede voorwaarde voor verandering is het versterken van klinisch leiderschap. We hebben dokters nodig die verandering uitdragen en collega’s stimuleren, die persoonlijk betrokken zijn bij verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, die voorop lopen in het adopteren van veranderingen en maatregelen die efficiënt werken bevorderen. Wat voor de artsen geldt, geldt vanzelfsprekend eveneens voor managers. We moeten leren elkaars taal te spreken. Daar hoort ook bij: duidelijke afspraken maken en verwachtingen uitspreken, intensief samenwerken en in co-creatie verbeteringen tot stand brengen.”


“Wat geldt voor de dokters geldt ook voor de verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, ook zij dienen leiderschap te tonen. De rol van verpleegkundigen verandert van een meer dienende rol naar meer empowerment en eigenaarschap. De complexiteit van de zorg vraagt om teamwork waarbij artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals een rol hebben in het realiseren van kwalitatief hoogstaande en veilige zorg voor de patiënt en zijn familie. Als Zuyderland willen wij voorop lopen in deze ontwikkelingen. Onze opleiding Clinical Leadership helpt ons daarbij. Met deze unieke multidisciplinaire opleiding ondersteunen wij onze zorgprofessionals in hun ontwikkeling als klinisch leider. De clinical leaders zijn onze ambassadeurs van veranderingsgedrag, vormen een netwerk dat geleidelijk groeit, overal in de organisatie voorbeeldgedrag vertoont en zo op termijn de gewenste cultuurverandering tot stand brengt.”

Frans Erdkamp, medisch directeur transmurale zorg en internist-oncoloog

“Vanuit het toenemende besef dat optimale zorg uitsluitend in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners gerealiseerd kan worden, is binnen Zuyderland de eenheid Transmurale Zorg (TMZ) ingericht. Deze acteert op het snijvlak tussen Zuyderland Medisch Centrum en de ketenpartners in haar verzorgingsgebied; huisartsen, verloskundigen, care partners, apothekers, etc. De belangrijkste doelstelling van TMZ is het optimaliseren van de zorg in de keten en het onderhouden en verstevigen van samenwerkingsrelaties met deze partners. In het Pact van TerWorm van 9 maart 2018 hebben Zuyderland, Huisartsen Oostelijke en Westelijke Mijnstreek (HOZL en HacoWest), Meditta, MCC Omnes en CZ dan ook vastgelegd intensief te gaan samenwerken om de hoogwaardige zorg in de regio Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek toekomstbestendig te maken.”


“Gezien de permanent veranderende zorgbehoefte, toenemende druk op kwaliteit en kosten, maar ook technologische ontwikkelingen nemen de partijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg in de regio betaalbaar, duurzaam en van uitstekende kwaliteit te houden. Kernbegrippen daarbij zijn excellente zorg, dichtbij, innovatief en gastvrij. Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn vertrouwde (thuis)omgeving blijven. De samenwerking is er dan ook op gericht om in nauwe afstemming tussen huisartsen en zorgpartners de (medische) zorg en begeleiding zoveel mogelijk in de thuissituatie te verlenen (uitbreiding anderhalvelijns centra, wijkverpleging op de SEH, eerstelijns bedden, herinrichting zorgprocessen geredeneerd vanuit de patiënt). Als een verblijf in het ziekenhuis toch noodzakelijk is, wordt dichtbij huis de beste zorg geboden. Daarbij is altijd het uitgangspunt dat mensen zo snel mogelijk terugkeren naar de eigen vertrouwde omgeving. Iedereen wordt daarin gestimuleerd en zorgvuldig begeleid.”


“Zuyderland, Huisartsen Oostelijke en Westelijke Mijnstreek (HOZL en HacoWest), Meditta, MCC Omnes, en CZ zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van deze ambitie. Om de intenties mogelijk te maken, moeten de partijen de zorg samen slimmer organiseren vanuit een gemeenschappelijk belang. Partijen zullen daarbij denken en handelen vanuit het oogpunt van de patiënt en de patiënt ook actief betrekken bij dit proces. Hiervoor benutten ze ervaringen uit het verleden, zonder daarbij de huidige organisatiestructuren als vertrekpunt te nemen.”

Karel Hulsewé, voorzitter bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf en chirurg

Leidende rol voor medisch specialist in zorgproces van de toekomst


De nieuwe strategie geeft Zuyderland duidelijke richting om met ambitie en vol vertrouwen de uitdaging aan te gaan om de zorg voor onze patiënten beter, toekomstbestendig en zo thuis mogelijk vorm te geven. Dit geeft Zuyderland en al haar medewerkers een nieuw en aantrekkelijk perspectief: met de inbreng van ons allen kunnen we de zorg integraler en meer aangepast op de patiënt inrichten.

Ook in de toekomst blijft de medisch speciallist de spil in het zorgproces. Nu al is de zorg veelal multidisciplinair georganiseerd, in de toekomst gaat dit over de grenzen van het ziekenhuis heen in samenwerking met onze partners. De medisch specialist speelt hierbij een leidende rol. Medisch specialisten zijn cruciaal bij het vormgeven van de zorginfrastructuur en dienen hierin een leidende rol in te vervullen. Vanuit hun verantwoordelijkheid zullen zij blijven bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid van de medisch-specialistische zorg in de regio.