Waar is de VAR mee bezig?

Zuyderland DNA

De VAR is betrokken bij het ‘Zuyderland!’ traject dat tot doel heeft Zuyderland breed (Cure én Care) op zoek te gaan naar onze authentieke kracht en die relevant te maken voor iedereen die op ons rekent. Daarmee ontstaat een uniek verhaal, het Zuyderland DNA, dat straks als ‘typisch Zuyderland’ bekend staat. Dat geeft geur en kleur aan onze organisatie en helpt ons bij het realiseren van de nieuwe strategische koers 2019-2025.

Shared Governance

Bij de ontwikkeling van Shared Governance wordt gewerkt aan een structuur waarbij de verpleegkundige beroepsgroep meer zeggenschap en invloed krijgt in de besluiten die hun professie raken. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg komt bij de professie te liggen en zij is daar ook op aanspreekbaar. Enerzijds vergroot Shared Governance het verpleegkundig leiderschap, anderzijds wordt Shared Governance door verpleegkundig leiderschap vergroot. De afgelopen jaren heeft de VAR Shared Governance (SG) binnen Zuyderland Medisch Centrum op de strategische agenda gezet. De voorbereiding op Shared Governance en het doorontwikkelen van het gedachtegoed zijn gaande. Dat gebeurt onder leiding van een regiegroep Shared Governance, waarin de VAR participeert.

Functiedifferentiatie MBO-HBO

Vanaf 2020 wordt er landelijk onderscheid gemaakt tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen op de werkvloer. In dat kader biedt Zuyderland Medisch Centrum in samenwerking met Zuyd Hogeschool scholingstrajecten. De VAR is betrokken in de advies- en projectgroep rondom deze functiedifferentiatie en trekt hierbij nauw samen op met de HBO verpleegkundigen die reeds in de HBO rol zitten.

Adviesaanvragen

Naast de reeds genoemde onderwerpen heeft de VAR de volgende adviesaanvragen behandeld: advies inzake de herorganisatie crisisdienst GGZ, het implementatieplan medische beeldvorming,

het Rookvrijbeleid Zuyderland Medisch Centrum, benoeming lid klachtencommissie en een advies implementatieplan apotheek. Daarnaast heeft de VAR een advies over de nieuwe strategische koers 2019-2025 van Zuyderland (‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’) uitgebracht.

Strategische personeelsplanning

Gezien de arbeidsmarktproblematiek en de huidige verpleegkundige tekorten staat strategische personeelsplanning hoog op de agenda van de VAR. De stuurgroep Strategische Personeelsplanning (SPP), met de daaraan verbonden werkgroepen, heeft een aantal voorstellen met concrete acties uitgewerkt rondom de thema’s aantrekkelijk werkgeverschap, extra leerlingen opleiden, kengetallen met langetermijn verloop prognoses, Employer Branding, begeleiding verpleegkundigen, flexibele arbeid, inclusieve arbeidsmarktorganisatie en doorstroom. Als één van de grootste werkgevers in Limburg moeten we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden binnen het totale Zuyderland concern, en deze aanbieden aan onze medewerkers. De VAR neemt deel aan de stuurgroep en brengt daarin haar standpunten naar voren.

EBP & verpleegkundig onderzoek 2019

Vanuit de werkgroep EBP en verpleegkundig onderzoek waar de VAR zitting in heeft, wordt gewerkt aan het ontwikkelen en faciliteren van EBP en verpleegkundig onderzoek binnen Zuyderland. De afgelopen periode heeft de focus gelegen op het vormgeven van een activiteitenplan voor 2019.

Foto: Danny Parlag


VAR ontwikkeld naar Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB)

Recent gevoerde spiegelgesprekken hebben de VAR input gegeven voor een doorontwikkeling als gremium. De gesprekken zijn gevoerd met afgevaardigden vanuit Raad van Bestuur, RVE management, verpleegkundigen, afdelingshoofden, bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf, paramedici, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad. Uit deze gesprekken is onder andere naar voren gekomen dat de VAR te weinig invloed heeft door slechts een adviesrol. Om een leidende rol in professionalisering van de beroepsgroep te kunnen nemen is een ander evenwicht met meer invloed en bestuurlijke bevoegdheid nodig. Dit is de reden waarom de VAR op dit moment bezig is met een ontwikkeltraject naar een VSB.


Wil je aanvullende info? VAR@zuyderland.nl